مشاوره و طراحی کارخانه صنایع غذایی ماشین سازی قائم
ساخت مخازن سبک و سنگین ماشین سازی قائم

اجرای پروژه های تاسیساتی حرارتی ، برودتی ، تاسیسات هوای فشرده و بخار